معرفی

مشخصات فردی

سام سوادکوهی فر

نام - نام خانوادگی : سام   سوادکوهی فر

پست الکترونیکی : info.savadkohi@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حقوق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق دادرسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : سنت اتین فرانسه

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حقوق

محل خدمت : دانشكده حقوق و علوم سياسي

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

سام سوادکوهی فر
سام سوادکوهی فر

محل خدمت :
    دانشكده حقوق و علوم سياسي
مرتبه علمی :
    استادیار
^